How to survive the winter?  


Like most, I don't like the cold at all. Winter is beautiful and cute, but I hate having to wear three T-shirts, two sweaters, a jacket, scarf, and gloves. And worst of all still feeling cold. I'm not made for temperatures below 20 degrees Celcius! At least, that was what I always believed.

About two months ago I learned about Wim Hof 'The Iceman'. For many Wim was always a man with so-called superpowers. He has broken dozens of ice-cold world records including two hours in a 700 kilogram ice-filled cabin, climbed Mount Everest to 'Death Zone' in just his shorts! Also ran a marathon in the desert without drinking and so much more... (All Wim's crazy achievements can be found here) But Wim's skills go a step further than just physical trials.

Definitely check out the Vice documentary if you have time. 

After several studies, scientists have found that Wim can control his autonomic nervous system. To clarify: the autonomous nervous system is actually the automatic control center of your body. It regulates the functioning of your organs, your breathing, digestion, heartbeat and also influences your immune system. In short, your autonomous nervous system unconsciously regulates your body. It's NOT IMPOSSIBLE to influence your autonomous nervous system, at least, that's what scientist thought. Yet Wim has clearly shown that he can do this. The Iceman is no ordinary man! Or is he?

Wim himself says that what he can do, everyone can do. All his experience has been bundled in a method he named after himself. This Wim Hof method is suitable for everyone and gives you powers that you thought you didn't have. Just try it and you will notice! In the form of three pillars: breathing, cold and effort, you will experience what the real forces of your body are.

The first pillar is the most important one. It is actually the key to all your powers. If you apply this breathing technique in the right way, you will get a different experience about how your body feels. In the beginning, you will become a little light-headed, your hands and feet may start tingling, also your chest and belly... It is a strange, but very pleasant feeling. This technique ensures that you send as much oxygen as possible to each cell in your body so that it can be renewed. It is also because of this technique that you can influence your own autonomous nervous system in an enormously fast and efficient way. Don't you believe me? Just try it, you have nothing to lose. Learn it from the master himself. 

The second pillar is the cold of course. It sounds strange that cold has a good effect on your body. But the cold has enormous advantages. Take a cold shower for 15 to 30 seconds after your hot shower. I am 100% sure that you will be full of energy and pumped up! It's also great for your blood circulation. We have more than 125000 km of blood vessels in our body, by showering yourself or immersing yourself in cold water, you train all these blood vessels plus every muscle and every cell in your body. Your immune system also gets a huge boost which also accelerates the healing process of your body. The biggest benefits of what cold does to your body can be found in this video

And you don't have to fill your bath with ice to do this, no, it's best to start at home. Just turn the tap to cold for the last 30 seconds of your shower. You will notice that within a week you can easily hold it up for a few minutes. Wim also has a tutorial movie on Youtube. You just need to search for ‘Wim Hof Cold Shower’. If you see a hippy standing outside under a shower, yes, that’s him!

As a third pillar, commitment. You just need to put some effort in it. You have to go all out to achieve maximum results. But doesn't that apply to all areas of life? If you don't commit yourself to anything, you won't achieve anything (or very little). It is the effort in combination with the breathing technique and the cold that can change your life enormously.

Being less ill, more energy, more strength, focus and happiness and above all being able to cope better with the cold. These are just a few examples of all the benefits.

As I said, I really hated the cold. And honestly, actually still a bit though. But, I did learn to accept it and even embrace it. I've been working on his free method for about two months and have already done several things I thought I would never be able to do! Almost every day I end my hot shower with a cold one, for at least 30 seconds. Once I've been under it for 10 minutes without any problems. Strange but true, I had no cold after a 10 minutes shower of about 10 degrees Celsius! I also went for several walks and ran in only my shorts at temperatures below 5°C. My running performance itself is remarkably better than before I knew this method. Because of the breathing techniques, I have even managed to hold my breath for two minutes and a half. And to do 40 push-ups without oxygen in my lungs. I am also calmer, more patient and can cope with my stress even better. It's very strange, but I feel physically and mentally better because of this method. 

To conclude I would like to ask you just one thing: Try it for one week and judge for yourself. Just use the breathing technique every day for 10 to 15 minutes and end your shower with a cold one and see for yourself.


You can learn all about it on

Good luck and enjoy the last months of winter!
With cold greetings
Flo. 

______________________________________________________

Nederlandse versie. 

Zoals de meesten, hou ik helemaal niet van de kou. De winter is mooi en schattig, maar wat haat ik het om drie T-shirts, twee truien, een jas, sjaal en handschoenen te moeten dragen. En bovendien nóg kou te hebben. Ik ben niet gemaakt voor temperaturen onder de 20 graden! Althans, dat was wat ik altijd geloofde.

Ongeveer zo’n twee maand geleden leerde ik Wim Hof ‘The Iceman’ kennen. Voor velen was Wim altijd een man met zogezegde superkrachten. Hij heeft tientallen ijskoude wereldrecords verbroken waaronder twee uur in een 700 kilogram ijs gevulde cabine zitten, de Mount Everest beklommen tot ‘Death Zone’ in enkel zijn short! Ook een marathon in de woestijn gelopen zonder te drinken en nog zo veel meer (alle gekke prestaties van Wim vind je hier). Maar de skills van Wim gaan nóg een stapje verder dan zomaar fysieke beproevingen.

Bekijk zeker de indrukwekkende Vice docu als je tijd hebt.

Wetenschappers hebben na verschillende onderzoeken geconstateerd dat Wim zijn autonoom zenuwstelsel kan controleren. Ter verduidelijking: het autonoom zenuwstelstel is eigenlijk het automatische controle centrum van je lichaam. Het regelt onder andere de werking van je organen, je ademhaling, spijsvertering, hartslag en heeft ook invloed op je immuunsysteem. Kortom je autonoom zenuwstelsel regelt onbewust jouw lichaam. Het autonoom zenuwstelstel is ONMOGELIJK TE BEINVLOEDEN, alleszins dat is wat alle wetenschappers dachten. Toch heeft Wim duidelijk getoond dat hij dit wel kan. The Iceman is geen gewone man! Of toch?

Wim zegt zelf dat hetgeen wat hij kan, iedereen kan. Al zijn ervaring heeft hij gebundeld in een methode die hij uiteraard naar zich zelf heeft genoemd. Deze Wim Hof method is geschikt voor iedereen en geeft je krachten waarvan je dacht dat je ze niet had. Probeer het gewoon eens en je zult het merken. In de vorm van drie pijlers: ademhaling, koude en inzet, zal jezelf ondervinden wat de échte krachten zijn van je lichaam.  

De eerste pijler is meteen de belangrijkste. Deze is eigenlijk dé sleutel van je krachten. Als je deze ademhalingstechniek op de juiste manier toepast, dan ga je een ander ervaring krijgen over hoe je lichaam voelt. In het begin zal je wat licht in je hoofd worden, je handen en voeten kunnen gaan tintelen, je borstkas en je buik tintelt… Het is een vreemd, maar enorm aangenaam gevoel. Deze techniek zorgt er voor dat je elke cel in je lichaam zoveel mogelijk zuurstof toestuurt en deze dus laat hernieuwen. Ook is het door deze techniek dat je op een enorm snelle en efficiënte manier jouw eigen autonoom zenuwstelsel kan gaan beïnvloeden. Geloof je me niet? Probeer het gewoon, je hebt niets te verliezen. Leer het van de meester zelf: 

Tweede pijler is de koude natuurlijk. Het klinkt vreemd dat koude een goed effect heeft op je lichaam. Maar de kou kent enorme voordelen. Neem eens voor 15 tot 30 seconden een koude douche na je warme douche. Ik ben er 100% zeker van dat je opgewekt en klaarwakker zal zijn! Het is ook enorm goed voor je bloedsomloop. We hebben meer dan 125000 km aan bloedvaten in ons lichaam, door jezelf te douchen of onder te dompelen in koud water, train je al deze bloedvaten plus elke spier en elke cel in je lichaam. Ook je immuunsysteem krijgt een enorme boost waardoor je ook het genezingsproces van je lichaam versnelt. De grootste voordelen van wat koude doet me je lichaam vindt je in deze video!

En je moet hiervoor niet meteen je bad vullen met ijs, nee, je begint het best gewoon thuis. Draai gewoon die kraan eens op koud de laatste 30 seconden van je douche. Je zal zelf merken dat je het binnen de week met gemak een aantal minuten kan volhouden. Wim heeft ook een tutorial voor koude douches. Typ ‘Wim Hof Cold Shower’ en wanneer je een halve hippie tegenkomt die buiten staat te douchen, yes! Dan heb je hem gevonden.

Als derde pijler, inzet. Je hebt nu eenmaal inzet nodig voor maximale . Je moet er volledig voor gaan om maximale resultaten te behalen. Maar geldt dat niet voor alle vlakken in het leven? Als je je nergens voor inzet, zal je ook niets bereiken (of toch weinig). Het is de inzet in combinatie met de ademhalingstechniek en de kou die je leven enorm kunnen veranderen. Minder ziek zijn, meer energie, meer kracht, focus en geluk en vooral beter tegen de kou kunnen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alle voordelen.

Zoals ik al zei, ik haatte de koude echt. En eerlijk, eigenlijk nog altijd een beetje hoor. Maar, ik heb ze wél leren aanvaarden en zelfs omarmen. Ik ben al ongeveer twee maand bezig met zijn gratis methode en heb al verschillende dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik het nooit zou kunnen! Bijna elke dag sluit ik mijn warme douche af met een koude, voor minstens 30 seconden. Ik heb er zelf al eens probleemloos 10 minuten onder gestaan. Raar maar waar, ik had geen kou na 10 min onder een douche te staan van zo’n 10 graden! Ik ben ook al verschillende keren gaan wandelen en gaan lopen in enkel mijn short bij temperaturen onder de 5°C. Mijn loopprestaties zijn zelf opmerkelijk beter dan voor ik deze methode kende. Door de ademhalingstechnieken ben ik er al in geslaagd om mijn adem in te houden voor twee minuten en een half. En 40 keer te pompen zonder zuurstof in mijn longen. Ook ben ik kalmer, geduldiger en kan ik nog beter met mijn stress om. Het is heel raar, maar ik voel me fysiek en mentaal beter door deze methode. 

Om af te sluiten wil ik je jullie slechts één ding vragen: Probeer het één week en oordeel zelf. Elke dag 10 tot 15 minuten de ademhalingstechniek toepassen én afsluiten met koude douche.
Leer er alles over op: 

Succes en veel plezier deze winter! 

Met een vriendelijke koude groet

Flo


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published